Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 04/06/2019

Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 04/06/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 04/06/2019
1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 30.000-32.500
2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 29.000-31.000
5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 8.000
6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 34.000
7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 35.000
8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 8.000
9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 27.000
10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 27.000
11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 9.000
12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 17.000
13 Vịt thịt Super-M đ/kg 40.000-41.000
14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 22.000
17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 42.000-43.000
18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
20 Trứng gà đ/quả 1.050

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam