Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) các tỉnh phía Nam ngày 13/8/2019

Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày 13/8/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 13/8/2019
1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 37.000-39.500
2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 34.000-37.000
5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 8.500
6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 40.000
7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 40.000
8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 10.000
9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 24.000
10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 25.000
11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 9.000
12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 19.000
13 Vịt thịt Super-M đ/kg 41.000-42.000
14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 35.000
15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 32.000
16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 23.000
17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 43.000-44.000
18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
20 Trứng gà đ/quả 1.550 – 1.650

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam